‘ꜱᴇx ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ’ Guna Cara Ini, Semakin ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅɪ ʟᴇᴍʙᴀʜ ᴋʟᴀɴɢ

‘ꜱᴇx ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ’ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅɪ ʟᴇᴍʙᴀʜ ᴋʟᴀɴɢ. ᴘɪʟɪʜ ᴅɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ, ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʜᴏᴛᴇʟ. ɪᴛᴜ ‘ᴘᴀᴋᴇᴊ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ᴡᴀɴɪᴛᴀ’ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ.

ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʀᴍ250 ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛᴇʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴅᴀɢᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ 12 ᴊᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛᴇʀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍɪɴᴜᴍ.

ᴋᴇʟɪᴄɪᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴏʙɪʟ ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʜɪᴅᴜ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴀɴᴛɪᴘᴇᴍᴇʀᴅᴀɢᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴍɪɢʀᴀɴ (ᴅ3) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʀᴀʙᴜ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 10.30 ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴇɴᴀᴍ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛᴇʀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ 17 ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴘᴇʀᴅᴀɢᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 20 ʜɪɴɢɢᴀ ʟᴇᴡᴀᴛ 30-ᴀɴ.

ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅ3 ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ꜰᴀᴅɪʟ ᴍᴀʀꜱᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ᴋᴇꜱ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 12 ᴀᴋᴛᴀ ᴀɴᴛɪᴘᴇᴍᴇʀᴅᴀɢᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴍɪɢʀᴀɴ (ᴀᴛɪᴘꜱᴏᴍ) 2007.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴜᴋɪᴛ ʙɪɴᴛᴀɴɢ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴜᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋʟᴀɴᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴍɪɴᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

“ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ250. ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ140 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅᴀɴ ʀᴍ110 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜰᴀᴅɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛᴇʀ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇ ʜᴏᴛᴇʟ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀʜᴀɴ.

“ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴋᴀᴡᴀʟ ʀᴀᴘɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 12 ᴊᴀᴍ ᴛᴀᴍᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴅ3 ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴇɴᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀʀᴋɪʀ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ 11 ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ, 27 ᴋᴇᴘɪɴɢ ᴋᴏɴᴅᴏᴍ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ2,534.

ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴀʏᴀ

ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢɪᴀᴛᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴡᴀ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴜɴᴅᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ʀᴇɴᴛᴇᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴀʀᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʜᴏᴛᴇʟ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘʀᴏᴍᴏꜱɪᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴍᴏᴅᴜꜱ ᴏᴘᴇʀᴀɴᴅɪ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛʀᴇɴᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅ, ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪɴɪ, ᴋɪᴛᴀ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ᴄᴀʀᴀ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀɪɴᴀɴ. ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅᴜʟᴜ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋɪɴɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴏʙɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ.

“ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘʀᴏᴍᴏꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴡᴇᴄʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴜʙᴜᴀʟ ᴇᴋꜱᴋʟᴜꜱɪꜰ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ, ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴏᴅᴜꜱ ᴏᴘᴇʀᴀɴᴅɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴛᴀᴛɪꜱᴛɪᴋ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴊꜱᴊ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 2,952 ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2020 ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 50 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ 1,850 ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʜɪɴɢɢᴀ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, 11,610 ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 2020 ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ 60 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 6,353 ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ʙᴀɢɪ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 2,300 ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 2020 ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 50 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 1,191 ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ

sumber: daily news

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*