(ᴠɪᴅᴇ0): ʟᴀɢɪ ᴋᴇꜱ ʙᴜʟɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ, ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪʙᴜʟɪ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴜʟɪ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪᴍᴀɴᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ . ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴɪ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜʟɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴍʙᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜʟɪ ɪɴɪ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴀᴅɪ..ʟɪʜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜʟɪ ɪɴɪ..

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴜᴋᴜ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ʀᴜᴀꜱ, ʙᴀʀᴜ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀᴛᴀɴɢ ʜɪᴅᴜɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ʜᴀɴᴅᴀʟ. ᴅɪᴀᴍ ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴇᴇʀᴛɪ ᴅɪᴄᴜᴄᴜᴋ ʜɪᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ.

ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀʟɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʙᴀʟᴀꜱ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀᴡᴀɴ. ɴᴀᴛɪᴊᴀʜɴʏᴀ ᴋᴇꜱ ʙᴜʟɪ ʏɢ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛᴀɴɢᴀɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

ANTARA REAKSI NETIZEN:

ᴍᴍɢ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪʟᴀ ᴀᴋ ᴛɢᴋ..ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇ ʟᴀɴᴛᴀɪ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ʙᴅᴋ ʙᴊᴜ ʙɪʀᴜ ᴛᴜ..ᴅɪᴋ ʙɢ ꜱᴋʟɪ ᴅɢɴ ʏɢ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴊᴜ ʜɪᴊᴀᴜ ᴛᴜ..ʙɢ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴘʟᴏᴋ..

ᴘᴇʟɪᴋ, ᴍᴀꜱᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜʟɪ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴘᴏɴ ᴏʀᴀɴɢ ʜᴀʟᴀɴɢ..ʙɪʟᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ʏɢ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜʟɪ ᴛᴜ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ʙʟᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ..cikgu ke tu

xᴛᴀᴜ ʟʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀɴᴀ ʙᴇɴᴊᴏʟ ᴋᴛ ᴅᴀʜɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀ ʏɢ ᴍᴇʟᴀɴᴛᴜɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴋᴇ ʟᴀɴᴛᴀɪ ᴛᴜ..ᴍᴀᴜ ʀᴜᴘᴀ ᴀʟɪᴇɴ.

ɴɴᴛɪ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴛɢ ꜱᴇᴋ ᴋᴏᴍᴘʟᴇɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ.. ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏɢ ᴍᴇᴍʙᴜʟɪ

ᴊɢɴ ᴄᴜʙᴀ ᴄᴜʙᴀ… ᴏʀɢ ʏɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜᴀᴛɪ ᴛᴘ ᴋʟᴜ ꜱᴅᴀ ᴍᴇʟᴇᴅᴀᴋ ᴀᴘɪ ʜʙɪꜱ…

ᴛɪᴍᴇ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴅᴏᴋ ᴋᴇɴᴀ ʜᴀʀᴀᴍ xᴅᴇɴɢᴀQ ꜱᴏʀᴀ ᴘᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴜ ᴅᴏᴋ ᴍᴀʀᴀʜ ᴋᴀ ᴀᴘᴀ…ʙɪʟᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ʙᴀʟᴀꜱ ʙᴀʀᴜ ᴅᴇɢᴀQ ꜱᴏʀᴀ….ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴜ ᴘ ᴍᴀɴᴀ…

ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴋᴇ?ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴋᴀᴜ ʟᴀᴜɴɢᴋᴀɴ ᴛᴀᴋʙɪʀ ʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴋᴀᴜ ᴅɪᴀᴍ ᴊᴇ?

ʏɢ ʟᴀꜱᴛ2 ʙᴀʀᴜ ᴍᴇʟᴀʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴏᴅᴏʜɴʏᴀ

ᴛɪᴍᴇ ʙᴅᴋ ʏɢ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜʟɪ ᴛᴜ ʙᴀʟᴀꜱ ʙᴀʟɪᴋ ᴋɴᴘ ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀʀᴀ ʏɢ “ʜᴇʏ²” ᴇʜ??? ᴛɪᴍᴇ ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜʟɪ ᴋᴀᴜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴘᴜʟᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ. ꜱᴇᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴɪ ꜱᴇᴛᴀɴ!!!!!

LIHAT VIDEO DIBAWAH:

SUMBER: fb fadzizi

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*