Fail Semula ꜱᴀᴍᴀɴ ᴛᴜɴᴛᴜᴛ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴀꜱ$14.57 ᴊᴜᴛᴀ Daripada Rosmah

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇʀᴊᴀɴᴊɪᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴀɪᴍᴇɴ, ʀᴏꜱᴍᴀʜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɴɪʟᴀɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴊᴀᴍɪʟ ʜᴜꜱꜱɪɴ.

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ, ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ ᴛʀᴀᴅɪɴɢ ꜱᴀʟ (ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ) ᴅᴀʀɪ ʟᴜʙɴᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ɢᴀɴᴛɪ ʀᴜɢɪ ᴀꜱ$14.57 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀᴛɪɴ ꜱᴇʀɪ ʀᴏꜱᴍᴀʜ ᴍᴀɴꜱᴏʀ.

ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴀᴠɪᴅ ɢᴜʀᴜᴘᴀᴛʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍꜰᴀɪʟᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴍɪʟɪᴋ ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ ɪᴀɪᴛᴜ ɢᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʀʟɪᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ᴀꜱ$220,000, ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴜɴɪᴛ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴘᴀᴠɪʟɪᴏɴ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇꜱ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 12,000 ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴇʙᴀʟ ʙᴀɴᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙɴᴍ) ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ. ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴜᴛᴀꜱ ɢᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʀʟɪᴀɴ ᴍɪʟɪᴋ ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇʀᴊᴀɴᴊɪᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴀɪᴍᴇɴ, ʀᴏꜱᴍᴀʜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɴɪʟᴀɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴊᴀᴍɪʟ ʜᴜꜱꜱɪɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ɢᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʀʟɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴀꜱ$220,000 ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 44 ᴊᴇɴɪꜱ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴏʟᴇʜ ʀᴏꜱᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ 1ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴍᴇɴᴛ ʙᴇʀʜᴀᴅ (1ᴍᴅʙ).

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɢᴜʀᴜᴘᴀᴛʜᴀᴍ, ɢʟᴏʙᴀʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴊᴜɴ 2018 ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2019.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴛᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ 44 ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴀʟᴜɴɢ ʙᴇʀʟɪᴀɴ, ᴀɴᴛɪɴɢ-ᴀɴᴛɪɴɢ, ᴄɪɴᴄɪɴ, ɢᴇʟᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀ$124,000 ᴅᴀɴ ᴀꜱ$925,000 ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ 43 ʟᴀɢɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴏꜱᴍᴀʜ.

ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴀᴍᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ, ꜰᴀᴛᴇɴ ʜᴀᴅɴɪ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ 23 ʜɪɴɢɢᴀ 27 ᴍᴀɪ 2022 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ-ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴍᴇᴡᴀʜ ɪᴛᴜ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ 2018, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴜʜᴀɴ ʙᴇɢ ʙᴇʀɪꜱɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴍᴇᴡᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴅɪ ᴘᴀᴠɪʟʟɪᴏɴ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

sumber: K! ONLINE

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*