ᴛᴇʀᴋɪɴɪ: ʟᴀɢɪ ᴋᴇꜱ, ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ, ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡᴀʜ

ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏ4ᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ.


ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ. ꜰᴏᴛᴏ ɪʜꜱᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢʟ ᴅᴜɴɪᴀ Akibat ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰ4ꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴅɪ ᴛᴏᴋᴀɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

Waktu ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 40-ᴀɴ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇꜱ4ᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘ0ʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴀɴɢ, ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴀʀʀɪᴢ ꜱʜᴀᴍ ʜᴀᴍᴇᴢᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜɴꜱᴜʀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ʙᴀʜɪʏᴀʜ (ʜꜱʙ) ᴅɪ ᴀʟᴏʀ ꜱᴇᴛᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴅʀ ᴢᴜʙᴀɪᴅɪ, ꜱᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ‘ᴘᴇᴍʙvɴᴜʜ ꜱᴇɴʏᴀᴘ’

ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ, ʙᴇʀɪᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɢᴀʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴡᴀʀɢᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴋᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴘᴇᴍʙvɴᴜʜ ꜱᴇɴʏᴀᴘ’.

ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪꜱᴇᴅᴀʀɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇɴʏ4ᴋɪᴛ ʙᴇʀʙ4ʜᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀ4ʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ.

“ʙᴜᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ꜱᴜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀɪɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇᴛɪʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛɪᴅᴜʀ.

“ʙᴇʀꜱᴇɴᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴀɢɪ, ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜᴍᴜʀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴋᴇᴛᴇʀʟᴀʟᴜᴀɴ.

sumber: hmetro

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*