(VIDE0): ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ,”ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴀᴍɪ ʏᴀ’ʟᴀ, Mengakui ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀʙ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ”-

(Video) ”ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴀᴍɪ ʏᴀ’ʟᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀʙ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ”-. ʟɪʜᴀᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴀᴍɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴇʀᴜᴊᴀᴀɴɴʏᴀ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴛᴇʀᴜᴋɪʀ ᴅɪʀᴀᴜᴛ ᴡᴀᴊᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʟᴀʟᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀʙ ʏᴀɴɢ ʜᴇʙᴀᴛ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴜᴅʜᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʀᴏᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴀᴍɪ’ ʏᴀ’ʟᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴋᴀᴊɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴜᴋᴜ² ᴋɪᴛᴀʙ², ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʜᴇʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

ᴋᴇᴛᴇʀᴜᴊᴀᴀɴɴʏᴀ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴛᴇʀᴜᴋɪʀ ᴅɪʀᴀᴜᴛ ᴡᴀᴊᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʟᴀʟᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀʙ ʏᴀɴɢ ʜᴇʙᴀᴛ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ-ᴍᴀʀᴀ, ʀᴀᴋᴀɴ-ᴛᴀᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴜᴅʜᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ…

Ini pula Sami Buddha Dapat Hidayah Setelah Lama Menjadi Pendakwah Buddha

ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɪᴅᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ꜱ

ɪᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ, ᴊɪᴋᴀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ.

ᴘᴇɴɢᴀɴᴜᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰɪᴛʀᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ʟᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴏɴᴛᴇᴋꜱ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋɪɴɪ.

ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɪʟᴍᴜ, ᴅᴜᴀ ꜰᴏᴛᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀᴊɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴡᴏɴɢ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ.

Menurut perk0ngsian tersebut, pada asalnya haji Muhammad W0ng adalah se0rang penganut Buddha. Dia juga adalah se0rang sami iaitu individu yang kua.t pegangan agamanya.

Namun begitu, hidayah daripada Allah S.W.T telah membawanya kepada Islam dan dia juga sudah pun mengerjakan fardu haji pada tahun lepas.

Perk0ngsian yang begitu menginspirasikan daripada laman Fb tersebut telah mendapat lebih daripada 12 ribu tanda suka. Rata-rata warganet yang terlihat posting tersebut turut meninggalkan k0men-k0men p0sitif diatas penghijrahan itu.

Mereka telah meninggalkan k0men menyatakan bahawa betapa besar nikmat yang telah Allah kurniakan dan mend0akan agar Haji Muhammad lebih istiq0mah serta menjadi se0rang Muslim yang bertakwa.

LIHAT VIDEO DIBAWAH:

sumber: Majlis Ilmu,

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*