ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴍʏᴛ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ

ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɢᴇʟⱭʀᴀɴ ꜱɪᴛᴛᴀʜ ᴀɴɴᴜʀ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 39 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴅⱭᴋᴡᴀ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀⱭɴɢ ᴅᴜɴɪⱭ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅɪ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɪᴍᴀᴍ ᴍᴀʜᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟⱭᴡᴀɴ ᴍᴜ.ꜱᴜʜ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ, ɢᴇᴍᴘᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴀᴊ4ʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍɪᴍᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ (ᴘᴍʏᴛ) ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ 0ʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱɪᴛᴛᴀʜ ᴀɴɴᴜʀ, 39.

ꜱɪᴛᴛᴀʜ ᴀɴɴᴜʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀꜱɪᴛᴀʜ ᴀʙ ᴊᴀʟᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ‘ᴋᴇᴄ0ʜ’ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴜʟ ᴅɪ ꜱᴀʙᴀʜ.

0ʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀᴅᴀʀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ.

ᴛᴇᴍᴜɪ ʀᴇꜱɪᴛ ʙᴀɴᴋ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ80,000 ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʙʀɪᴄᴋꜰɪᴇʟᴅꜱ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ʙᴀꜱʀɪ ꜱᴀɢᴏɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ.

ᴘ0ʟɪꜱ ᴅᴀʀɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘ0ʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ʙʀɪᴄᴋꜰɪᴇʟᴅꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴇꜱɪᴛ ᴛʀᴀɴꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋɴʏᴀ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴅᴜɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ʙᴇꜱᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ʀᴍʀᴍ84,721.42.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ʟɪᴍᴀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ, ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ᴋᴀᴅ ʙᴀɴᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴛᴇʟᴇᴋᴜɴɢ ᴡᴀʀɴᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟɪᴠᴇ ꜰb.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴡᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʀᴀᴍᴘᴀꜱᴀɴ ʀᴇꜱɪᴛ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴇʀᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ.”

“ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 298ᴀ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ (ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀʀᴍᴏɴɪ, ᴘᴇʀᴘᴇᴄᴀʜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴍᴜꜱᴜʜᴀɴ, ʙᴇɴᴄɪ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴄɪ ᴀᴛᴀᴜ ɴɪᴀᴛ ᴊᴀʜᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀʀᴀᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʜᴀʀᴍᴏɴɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ, ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ) ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 233 ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ 1998,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 4 ʜᴀʀɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 7 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2021.

ᴅɪꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʜᴀꜱꜱᴀɴ.

Dia ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱɪᴛᴛᴀʜ ᴀɴɴᴜʀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴍʏᴛ.

“ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ, ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱ.ᴀ.ᴡ.”

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍɪᴍᴘɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴄᴀʙᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀꜱᴀʟ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

ʏᴀɴɢ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɪᴍᴀᴍ ᴍᴀʜᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴜꜱᴜʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴛᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ꜱɪᴛᴛᴀʜ ᴀɴɴᴜʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀʏᴀQᴀᴢᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱ.ᴀ.ᴡ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴇʟᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇᴘᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴊᴀ ɴᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴏᴋᴏʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴊᴀʀᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: metro

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*